<kbd id='ESzOAr7oH'></kbd><address id='ESzOAr7oH'><style id='ESzOAr7oH'></style></address><button id='ESzOAr7oH'></button>

       <kbd id='ESzOAr7oH'></kbd><address id='ESzOAr7oH'><style id='ESzOAr7oH'></style></address><button id='ESzOAr7oH'></button>

           <kbd id='ESzOAr7oH'></kbd><address id='ESzOAr7oH'><style id='ESzOAr7oH'></style></address><button id='ESzOAr7oH'></button>

               <kbd id='ESzOAr7oH'></kbd><address id='ESzOAr7oH'><style id='ESzOAr7oH'></style></address><button id='ESzOAr7oH'></button>

                   <kbd id='ESzOAr7oH'></kbd><address id='ESzOAr7oH'><style id='ESzOAr7oH'></style></address><button id='ESzOAr7oH'></button>

                       <kbd id='ESzOAr7oH'></kbd><address id='ESzOAr7oH'><style id='ESzOAr7oH'></style></address><button id='ESzOAr7oH'></button>

                           <kbd id='ESzOAr7oH'></kbd><address id='ESzOAr7oH'><style id='ESzOAr7oH'></style></address><button id='ESzOAr7oH'></button>

                               <kbd id='ESzOAr7oH'></kbd><address id='ESzOAr7oH'><style id='ESzOAr7oH'></style></address><button id='ESzOAr7oH'></button>

                                   <kbd id='ESzOAr7oH'></kbd><address id='ESzOAr7oH'><style id='ESzOAr7oH'></style></address><button id='ESzOAr7oH'></button>

                                       <kbd id='ESzOAr7oH'></kbd><address id='ESzOAr7oH'><style id='ESzOAr7oH'></style></address><button id='ESzOAr7oH'></button>

                                           <kbd id='ESzOAr7oH'></kbd><address id='ESzOAr7oH'><style id='ESzOAr7oH'></style></address><button id='ESzOAr7oH'></button>

                                               <kbd id='ESzOAr7oH'></kbd><address id='ESzOAr7oH'><style id='ESzOAr7oH'></style></address><button id='ESzOAr7oH'></button>

                                                   <kbd id='ESzOAr7oH'></kbd><address id='ESzOAr7oH'><style id='ESzOAr7oH'></style></address><button id='ESzOAr7oH'></button>

                                                       <kbd id='ESzOAr7oH'></kbd><address id='ESzOAr7oH'><style id='ESzOAr7oH'></style></address><button id='ESzOAr7oH'></button>

                                                           <kbd id='ESzOAr7oH'></kbd><address id='ESzOAr7oH'><style id='ESzOAr7oH'></style></address><button id='ESzOAr7oH'></button>

                                                               <kbd id='ESzOAr7oH'></kbd><address id='ESzOAr7oH'><style id='ESzOAr7oH'></style></address><button id='ESzOAr7oH'></button>

                                                                   <kbd id='ESzOAr7oH'></kbd><address id='ESzOAr7oH'><style id='ESzOAr7oH'></style></address><button id='ESzOAr7oH'></button>

                                                                       <kbd id='ESzOAr7oH'></kbd><address id='ESzOAr7oH'><style id='ESzOAr7oH'></style></address><button id='ESzOAr7oH'></button>

                                                                           <kbd id='ESzOAr7oH'></kbd><address id='ESzOAr7oH'><style id='ESzOAr7oH'></style></address><button id='ESzOAr7oH'></button>

                                                                               <kbd id='ESzOAr7oH'></kbd><address id='ESzOAr7oH'><style id='ESzOAr7oH'></style></address><button id='ESzOAr7oH'></button>

                                                                                   <kbd id='ESzOAr7oH'></kbd><address id='ESzOAr7oH'><style id='ESzOAr7oH'></style></address><button id='ESzOAr7oH'></button>

                                                                                     D????-1ú?êí?í?

                                                                                     ??μéó?oí1ú?êμ?o?μ??·??www.0070.tv??(?í·tQQ:8035564?¢D?Andy-sec)ó?oíóéà?3?óμóD??3???ìü£?ìá1?°ù?òà??¢áú?¢?¢?£?£ ·¢2?è??ú£o2019?ê03??26è? 16:30 ×÷??£o?é?I?I

                                                                                     ×?ì?£o±ê×?

                                                                                     μúò?£??°??3?D????±?ü1?ìá1??üè???μ?êó???£?§è?í?ò?D???ê??t£??à?·?????úí?ò?ê±??′ó2?í?êó????í?ò???3??1?a?±2¥±¨μà£?×?o???ó?êó?μ?±2¥?¢??×??±2¥?¢í????±2¥?¢ò??μ?±2¥μè?÷??D?ê??1?-??3?£?2¢?úí?ò?ò3???ˉ3é?1ê?£?ê1?à??ì?±¨μà±??aè???ì?èúo?±¨μà£??à2?′??¢?àêó???òê?D???μ??úo-?£

                                                                                     2015?ê£??-?÷è?ê??÷???í?ì?à2ì?ú1?è¥?ê122é′|?¥·′?D??°???1??¨??é?oí?°??·??±?êìa1211?e£?′|àí1776è?£???óèμ3?t?í′|·?1065è??£

                                                                                     ??1ü±¨????ê?£??ò1ú3?°?3é3???à??êè?áìè?á???à??e£?μ?2?í?μ?????à??e±ê×?2?òì??′ó?£

                                                                                     ?D???í?ˉ?1°?á¢1?DT1?×÷?aí3ò??????¢D?3é12ê?μ?1y3ì?£???á???°£?£1£μ£°óà??ê?2???ò?é??é2?£?£±£?£1íòóà??ìü?????é2?£??ü£′£°íò??μ3?±?é2?ìyè?á???μ3?ú·¨1?μ?D??2£?D?3éá?12?§μ31??¢???ˉμ3?íμ??¨o?·??§£?óDá|í??ˉá?μ3??μ31?μ??§?°1á31?£

                                                                                     D???±¨£oè?o???21?a??è±?ú£?

                                                                                     o£ê·?ü?1±?3?×÷?°×??°′óμ?·?×?D??μ?ò?±£?è??????¨?T???·è′?è2??a??£?ò2è±·|??μàμ??£oy???Tμ?ì??÷£??ü??ê?1?óú×·?óáíò???D??òμ???°?μ?1êê??£?ú?a±?êé??êà???°£??ùóDμ?í?ààDíD??μ?Tò?2?ò?±ˉ2òμ??á??×÷?a?áê?£?ì?ü???oí?¨?T???-àúá???????×èoóμ??á??£???o??¤ê?×?Dò?£μ??é?ü?£

                                                                                     ?eè?±à?- :ó?oí1ú?ê£o?′?-êúè¨2?μ?×a??

                                                                                     ??è?D???

                                                                                     D??¤?ú??£o1ú???ú??êD3?1|?ü·¢?óè??éíêé?
                                                                                     ??è?í·ì?±??D287×ú°??t??è¨ìú?? ?a3¥27íò?a
                                                                                     ??è?í·ì?±??D??訣??a3¥ìú??í?27íòóà?a
                                                                                     ó¢??£o??ì????·?-??±?oú?ì·£?? íúê??ío?oúê·
                                                                                     ó¢??£o??ì????·?-??±?oú?ì·£?? íúê??ío?oúê·
                                                                                     ?ì3?±???±£?·×Y?e°??D?è??2?á| ±£°2òμ??ò?·?°ü
                                                                                     ???í?·ê?1o?D??μ?éìSouq±3oóμ?ò?·′3£ì?

                                                                                     èè??í??í

                                                                                     éò???°?°òμ′ò?ùè??±ò??ê??94′?éì3?
                                                                                     ?Y?·ía?ò?ù???¥??D??° à×?a′ó??é1????3??íá?
                                                                                     D???ê?£?è?è?èü18?êéù?ê?ì?ü??1ú 200?×???Tμúò?
                                                                                     NOTHING TO DO!é????ò?±D?3?′?ì??¨TD?í|?ó?-
                                                                                     ±?°üè?é?μ1£??à?aμ??°′óDüêD?±ò???è??μáù
                                                                                     íò′?μ?ó°?ò????2¢1oó°êó×ê2ú ê?1o?????é?ü????μ÷
                                                                                     ?à′′?·?£:·???ì?à′ ò???óDí?·′μˉ
                                                                                     1?óú?ò?? áa?μ?ò?? °?è¨éù?÷ ó??éá′?ó