<kbd id='P7tRul4ua'></kbd><address id='P7tRul4ua'><style id='P7tRul4ua'></style></address><button id='P7tRul4ua'></button>

       <kbd id='P7tRul4ua'></kbd><address id='P7tRul4ua'><style id='P7tRul4ua'></style></address><button id='P7tRul4ua'></button>

           <kbd id='P7tRul4ua'></kbd><address id='P7tRul4ua'><style id='P7tRul4ua'></style></address><button id='P7tRul4ua'></button>

               <kbd id='P7tRul4ua'></kbd><address id='P7tRul4ua'><style id='P7tRul4ua'></style></address><button id='P7tRul4ua'></button>

                   <kbd id='P7tRul4ua'></kbd><address id='P7tRul4ua'><style id='P7tRul4ua'></style></address><button id='P7tRul4ua'></button>

                       <kbd id='P7tRul4ua'></kbd><address id='P7tRul4ua'><style id='P7tRul4ua'></style></address><button id='P7tRul4ua'></button>

                           <kbd id='P7tRul4ua'></kbd><address id='P7tRul4ua'><style id='P7tRul4ua'></style></address><button id='P7tRul4ua'></button>

                               <kbd id='P7tRul4ua'></kbd><address id='P7tRul4ua'><style id='P7tRul4ua'></style></address><button id='P7tRul4ua'></button>

                                   <kbd id='P7tRul4ua'></kbd><address id='P7tRul4ua'><style id='P7tRul4ua'></style></address><button id='P7tRul4ua'></button>

                                       <kbd id='P7tRul4ua'></kbd><address id='P7tRul4ua'><style id='P7tRul4ua'></style></address><button id='P7tRul4ua'></button>

                                           <kbd id='P7tRul4ua'></kbd><address id='P7tRul4ua'><style id='P7tRul4ua'></style></address><button id='P7tRul4ua'></button>

                                               <kbd id='P7tRul4ua'></kbd><address id='P7tRul4ua'><style id='P7tRul4ua'></style></address><button id='P7tRul4ua'></button>

                                                   <kbd id='P7tRul4ua'></kbd><address id='P7tRul4ua'><style id='P7tRul4ua'></style></address><button id='P7tRul4ua'></button>

                                                       <kbd id='P7tRul4ua'></kbd><address id='P7tRul4ua'><style id='P7tRul4ua'></style></address><button id='P7tRul4ua'></button>

                                                           <kbd id='P7tRul4ua'></kbd><address id='P7tRul4ua'><style id='P7tRul4ua'></style></address><button id='P7tRul4ua'></button>

                                                               <kbd id='P7tRul4ua'></kbd><address id='P7tRul4ua'><style id='P7tRul4ua'></style></address><button id='P7tRul4ua'></button>

                                                                   <kbd id='P7tRul4ua'></kbd><address id='P7tRul4ua'><style id='P7tRul4ua'></style></address><button id='P7tRul4ua'></button>

                                                                       <kbd id='P7tRul4ua'></kbd><address id='P7tRul4ua'><style id='P7tRul4ua'></style></address><button id='P7tRul4ua'></button>

                                                                           <kbd id='P7tRul4ua'></kbd><address id='P7tRul4ua'><style id='P7tRul4ua'></style></address><button id='P7tRul4ua'></button>

                                                                               <kbd id='P7tRul4ua'></kbd><address id='P7tRul4ua'><style id='P7tRul4ua'></style></address><button id='P7tRul4ua'></button>

                                                                                   <kbd id='P7tRul4ua'></kbd><address id='P7tRul4ua'><style id='P7tRul4ua'></style></address><button id='P7tRul4ua'></button>

                                                                                     ?a?é1ú?êμ??÷

                                                                                     ??μéó?oí1ú?êμ?o?μ??·??www.0070.tv??(?í·tQQ:8035564?¢D?Andy-sec)ó?oíóéà?3?óμóD??3???ìü£?ìá1?°ù?òà??¢áú?¢?¢?£?£ ·¢2?è??ú£o2019?ê03??26è? 16:30 ×÷??£o?é?I?I

                                                                                     ×?ì?£o±ê×?

                                                                                     ???tó?·¢oó£??÷μ??÷2???3Dμ£?a??1¤×÷μ??o?eí????¢′óê?à?á????§?D??μ?ר?ò?§??oíà?í?DYà?í???·×·×±íê?£?òa??ì???á?μ3?D????à?í?DY?é2?1¤×÷μ????è??êóoí??1?′óà?í?DY?é2?μ?×e??ó?1?°?£?ê?×?o?D?ê±?úà?í?DY?é2?1¤×÷μ??ùáìD????t£??a??á??a??1¤×÷???§·¢?1μ?D?o?3ì?£

                                                                                     μúèy£?±£?¤????·???3?·?μ??a?éè¨oí×??÷????è¨?£?D1ú1??¨£?è?o?×a?ùòò??2ú?·é?êD£??ò??ó?×a?ùòò??2ú?·×÷?a?ó1¤?-á?μ?ê3?·é?êD£?±?D?±êê?o?óD×a?ùòò??2ú?·?ú?ú?£

                                                                                     ?Yá??a£?μ±?ê9??£??-?÷ê????ˉáìμ??é2??¥1?2?ê??é?¤1¤3ì?????êìaר????àí1¤×÷£?è?ê??÷??á??t???§12ê?μ??÷?ˉé????¥?í??2819.22íò?a£?μ¥±êé???×?′ó?e???a40íò?a?£

                                                                                     ?1í??°?·£??°?÷?ˉìá3?í??1?Dé31??μμ??°èy′ó?-?ò?±£o?¥×e?¥D??¢??μè?à′yê??Dé31??μ???μ?è?¨·¢?1μ?à?1ì?ù′?£?ó?ê??¥21?¢?¥à?12ó?ê??Dé31??μ3¤?ú?ì?£á?1úè???μ???′ó?ˉá|£?ì13??à???¢??D??à?×ê??Dé3ó?òêàú????D?μ?2????′èa?£

                                                                                     ?ê?D??3?ì¨?a???ùò???è±·?°?

                                                                                     ?è??1úíaμ?ày×ó£??ú?DD?oíóμ??3???í£3μ·????á??????óú??óà?ü±?μ???£?ò?μ÷??3μá?ê1ó?£?è?3μ?÷???é?ü2éè?1???3?DD?£8??13è?£??D?í?ˉí???í·ì?1?2?£??D1úμúò???3μ?ˉí?1????-μ3?ˉêé???¢?-ê?3¤Dì?¨ò??????¥?í?¥·¨±??a3yμ3??oí1??°?£

                                                                                     ?eè?±à?- :ó?oí1ú?ê£o?′?-êúè¨2?μ?×a??

                                                                                     ??è?D???

                                                                                     D?·?:òá???í×èí£èüóDó°?ì ?ó?±òa°?ê¤à??×???ìá·
                                                                                     ??????1úèü?′??′ò?ì 1úéùD???èè?a?°???÷?±
                                                                                     áé?t?¢2000??2?1?èˉ??è?·¢·? ????êD??í¨?ü???ó
                                                                                     ?D×óá?ììèo?ú??è?±??? ±??D?úèoà??aà?μà??14ìì
                                                                                     ?D×óá?ììèo?ú??è?±??? ±??D?úèoà??aà?μà??14ìì
                                                                                     ?°????3±?±à′á?£?ì¨??3?à-?à?°°???1ú?±????±à
                                                                                     ?ì?°£o????1éáìμ? ??óa?íòμ?·?¤?ú

                                                                                     èè??í??í

                                                                                     ?a?ù???°òμ?¨2??? ìì??ò?òμ??×é?±?°×??è?±
                                                                                     ó?ò??ò12?íμ¥3μμ1±? ′′ê?è?:±?íμ1a2?í£??μ?
                                                                                     °ù?è?°??£oDuerOSò?·??óè?Alexa±?íá?ˉ ?a·??à?-
                                                                                     ?à???¤2a???ê?D1ú?ü±???±?·¢á?3????ù
                                                                                     éêíòoê?′£oo????ü??50ìì?????ü???2 3é?????????á780?-
                                                                                     ?ó±?′ó??:?ò?????òò2?üàí?a ?1á|′ó2?é?3yá??¢2?
                                                                                     ′óBATμ?AT£o°?°ù?è?·3?BAT ??????2?1%
                                                                                     1?óú?ò?? áa?μ?ò?? °?è¨éù?÷ ó??éá′?ó