<kbd id='J8UuSTQAZ'></kbd><address id='J8UuSTQAZ'><style id='J8UuSTQAZ'></style></address><button id='J8UuSTQAZ'></button>

       <kbd id='J8UuSTQAZ'></kbd><address id='J8UuSTQAZ'><style id='J8UuSTQAZ'></style></address><button id='J8UuSTQAZ'></button>

           <kbd id='J8UuSTQAZ'></kbd><address id='J8UuSTQAZ'><style id='J8UuSTQAZ'></style></address><button id='J8UuSTQAZ'></button>

               <kbd id='J8UuSTQAZ'></kbd><address id='J8UuSTQAZ'><style id='J8UuSTQAZ'></style></address><button id='J8UuSTQAZ'></button>

                   <kbd id='J8UuSTQAZ'></kbd><address id='J8UuSTQAZ'><style id='J8UuSTQAZ'></style></address><button id='J8UuSTQAZ'></button>

                       <kbd id='J8UuSTQAZ'></kbd><address id='J8UuSTQAZ'><style id='J8UuSTQAZ'></style></address><button id='J8UuSTQAZ'></button>

                           <kbd id='J8UuSTQAZ'></kbd><address id='J8UuSTQAZ'><style id='J8UuSTQAZ'></style></address><button id='J8UuSTQAZ'></button>

                               <kbd id='J8UuSTQAZ'></kbd><address id='J8UuSTQAZ'><style id='J8UuSTQAZ'></style></address><button id='J8UuSTQAZ'></button>

                                   <kbd id='J8UuSTQAZ'></kbd><address id='J8UuSTQAZ'><style id='J8UuSTQAZ'></style></address><button id='J8UuSTQAZ'></button>

                                       <kbd id='J8UuSTQAZ'></kbd><address id='J8UuSTQAZ'><style id='J8UuSTQAZ'></style></address><button id='J8UuSTQAZ'></button>

                                           <kbd id='J8UuSTQAZ'></kbd><address id='J8UuSTQAZ'><style id='J8UuSTQAZ'></style></address><button id='J8UuSTQAZ'></button>

                                               <kbd id='J8UuSTQAZ'></kbd><address id='J8UuSTQAZ'><style id='J8UuSTQAZ'></style></address><button id='J8UuSTQAZ'></button>

                                                   <kbd id='J8UuSTQAZ'></kbd><address id='J8UuSTQAZ'><style id='J8UuSTQAZ'></style></address><button id='J8UuSTQAZ'></button>

                                                       <kbd id='J8UuSTQAZ'></kbd><address id='J8UuSTQAZ'><style id='J8UuSTQAZ'></style></address><button id='J8UuSTQAZ'></button>

                                                           <kbd id='J8UuSTQAZ'></kbd><address id='J8UuSTQAZ'><style id='J8UuSTQAZ'></style></address><button id='J8UuSTQAZ'></button>

                                                               <kbd id='J8UuSTQAZ'></kbd><address id='J8UuSTQAZ'><style id='J8UuSTQAZ'></style></address><button id='J8UuSTQAZ'></button>

                                                                   <kbd id='J8UuSTQAZ'></kbd><address id='J8UuSTQAZ'><style id='J8UuSTQAZ'></style></address><button id='J8UuSTQAZ'></button>

                                                                       <kbd id='J8UuSTQAZ'></kbd><address id='J8UuSTQAZ'><style id='J8UuSTQAZ'></style></address><button id='J8UuSTQAZ'></button>

                                                                           <kbd id='J8UuSTQAZ'></kbd><address id='J8UuSTQAZ'><style id='J8UuSTQAZ'></style></address><button id='J8UuSTQAZ'></button>

                                                                               <kbd id='J8UuSTQAZ'></kbd><address id='J8UuSTQAZ'><style id='J8UuSTQAZ'></style></address><button id='J8UuSTQAZ'></button>

                                                                                   <kbd id='J8UuSTQAZ'></kbd><address id='J8UuSTQAZ'><style id='J8UuSTQAZ'></style></address><button id='J8UuSTQAZ'></button>

                                                                                     ?e°?áúóéà?°2×?

                                                                                     ??μéó?oí1ú?êμ?o?μ??·??www.0070.tv??(?í·tQQ:8035564?¢D?Andy-sec)ó?oíóéà?3?óμóD??3???ìü£?ìá1?°ù?òà??¢áú?¢?¢?£?£ ·¢2?è??ú£o2019?ê03??26è? 16:30 ×÷??£o?é?I?I

                                                                                     ×?ì?£o±ê×?

                                                                                     ?¤?????′?¨

                                                                                     ?°?°?ü??×üêé??±¥o?é??éμ??°ó?oí?ê?÷μ?ì??è£?3?·?ì???á?μ3?D????à?í?DY?é2?μ??×?D1??3?£?±±±??êD?ˉ×é?ˉ2??±2?3¤?¢à??é2?????3¤2ìê????μ£?òa??ê?1á31??êμ?°???è?±±í??′ó?á??é?μ???′ó?ù′?£???×???ó|á?à?í???1?D?1?×¢μ??êìa£??ˉ?Dì???á?μ3?D????à?í?DY?é2?μ?é?o??D?é?£

                                                                                     ′?ía£??a′ù??3?×a3μ?á11μ÷???°?ú?ü????£????????ê?üD?1000á?ììè???3μ£?2016?ê?üD?2000á?μ??ˉ3μoí2000á??ìo??ˉá|3μ£?2017?ê ?üD?3000á?μ??ˉ3μoí3000á??ìo??ˉá|3μ?£μ?2017?ê£?à???±¨·??üD?3μá??Dμ??ˉ3μ?¢ììè???3μ?¢?ìo??ˉá|3μ?÷5000á?£???óà?üD??aμú???¢μúáù?×???? ·?±ê×?μ???óí3μ£?óío?oí??è?????·??ù??éù20%?£

                                                                                     ±¨??ó??°?????±D?èY?a?eê??tμ??a??3ì?è?£±¨????óDí????a?ü?í?úμ???ì?o?°ào?oí3??íè?êy?£?Yá??a£????í£á£3£2£°×??à?é3D??£±£?£°??3??í?£

                                                                                     è¥?ê??±?é??′????2??ó??ò?×ùì??á£???oó?Yè??à??′§2aoí′????D?£2015?ê3??5è?£?áé?t′ú±íí???ía?a·?è????ˉ?áê?£?ê±è?áé?tê??ˉêé??μ?í???éD?′à?3?£?°t?ó′D????′?1y?§à?£??ì2?×?μ?í???±3oó£???á?ò?????μ???°ò?ê£???±?é?μ?′???ê?·?ê???μ?£?

                                                                                     D??aé?±±??£3??£?è?μ?£¨????3??y??Dí?t?à£?è?1ú?tD-?ˉ?±?¢?D????′?1¤×÷áìμ?D?×é?±×é3¤??°ì1?êò?÷è?3??y??£?è??ú??ó|×a?ùòòê3?·°2è?μ??êìaê±??3?£???óú??òμ×a?ùòò??ê?£?òa?°?ó???D·¢oí?à1ü?±?£

                                                                                     ?eè?±à?- :ó?oí1ú?ê£o?′?-êúè¨2?μ?×a??

                                                                                     ??è?D???

                                                                                     ?D3??ù????Yaò???£o2′?ê??ò′ó?ó?Dòy1ú??·??-èó?ò£?
                                                                                     ?ao?°?μ?ì?μ??üò?3é 4.7òú3é??êD?°é?°?
                                                                                     ì??1à-????μ????-ó?·3?? ?¨3§è?óDèy′ó?êìa′y?a
                                                                                     èè?e3???£?×?oóμ?′óó?·??ú???? ??ìa??ê£2??1
                                                                                     èè?e3???£?×?oóμ?′óó?·??ú???? ??ìa??ê£2??1
                                                                                     ???à£o?|1éí¨??á÷3?8.72òú é?1éí¨??á÷3?0.98òú
                                                                                     ????óêo?????áaèüê×??8·?1°?1?± 11í?4?D6·?1?

                                                                                     èè??í??í

                                                                                     1?????3ìé??ó?¥·¨ o£à?éú???aí?·t?DD??e??
                                                                                     ?D1úé??a591òúoì°üò??÷è· ′ó±èày???e·?oì1????1óD?aD?
                                                                                     ·¨1ú??óòòí3é?±??????ò????ó?é ?ú??íμ?é?a′t2?
                                                                                     ?D×óòò×??òíTó???è?′ò?ü?°è-???à?ú?± ±??D10ìì
                                                                                     ?°1úê??′μí?ü?ù?°?°£oμ×D??ò?±?°á??ê±?×?°?μê
                                                                                     ó?ê?3?ê2400íòá????aà?ì?21 è?á|±£á??á1ú?óèY
                                                                                     7%μ??o?ù£o?DD?μúèy·??§??1????′à′?ú??£?
                                                                                     1?óú?ò?? áa?μ?ò?? °?è¨éù?÷ ó??éá′?ó